sportscorpio.pl F.U.H. Scorpio

sportscorpio.pl
Title: F.U.H. Scorpio
Keywords:
Description: F.U.H. Scorpio ? Home ? Szko?a p?ywania ? Fitness ? Spinning? ? Wypoczynek ? i ? Instruktorzy ? Kontakt Sportscorpio to Szko?a P?ywania dla dzieci i doros?ych, to tak?e kameralny i przyjemny Klub Fitn
sportscorpio.pl is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. sportscorpio.pl has 43% seo score.

sportscorpio.pl Information

Website / Domain: sportscorpio.pl
Website IP Address: 178.33.48.138
Domain DNS Server: ns1.yum.pl,ns3.yum.pl

sportscorpio.pl Rank

Alexa Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

sportscorpio.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

sportscorpio.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Thu, 04 Aug 2016 00:47:32 GMT
Server Apache/2.4

sportscorpio.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage

sportscorpio.pl Traffic Sources Chart

sportscorpio.pl Similar Website

Domain Site Title

sportscorpio.pl Alexa Rank History Chart

sportscorpio.pl aleax

sportscorpio.pl Html To Plain Text

F.U.H. Scorpio ? Home ? Szko?a p?ywania ? Fitness ? Spinning? ? Wypoczynek ? i ? Instruktorzy ? Kontakt Sportscorpio to Szko?a P?ywania dla dzieci i doros?ych, to tak?e kameralny i przyjemny Klub Fitness, wreszcie to organizacja wypoczynku dla dzieci i m?odzie?y. Tarnowskie Góry zapraszaj?. Witamy serdecznie. Je?li lubisz ruch i potrzebujesz go na co dzień zapoznaj si? z nasz? ofert?. Na pewno znajdziesz co? dla siebie i poczujesz si? ?wietnie. WA?NE! W okresie od 10.08 do 19.08 zaj?cia pilatesu nie b?d? si? odbywa?y z powodu urlopu instruktorki Zapraszamy na zaj?cia w Szkole P?ywania Oferujemy zaj?cia dla ka?dego: dla niemowlaków (od 3 miesi?ca ?ycia), dla maluszków (3-5 Lat), dla dzieci, m?odzie?y oraz doros?ych szczegó?y w zak?adce Szko?a P?ywania oraz pod nr telefonu 602 383 704 UWAGA!!! WSZYSCY UCZESTNICY Pó?KOLONII PROSZENI S? O WYPE?NIENIE KARTY KWALIFIKACYJNEJ UCZESTNIKA WYPOCZYNKU - do pobrania w zak?adce "wypoczynek" - ZAPISY (od 15 kwietnia 2016) S P O R T O W E P ó ? K O L O N I E L a t o 2 0 1 6 W P A R K U W O D N Y M T A R N O W S K I E G ó R Y Z A P R A S Z A M Y !!! nr tel. 602 383 704 szczegó?y ZAPISY L A B A W A K A C Y J N A S P O R T O W O - K O N D Y C Y J N A Januszkowice 2016 Z A P R A S Z A M Y !!! nr tel. 602 383 704 szczegó?y PONADTO POLECAMY ZAJ?CIA FITNESS: SPINNING(R) Serdecznie zapraszamy na zaj?cia Spinning(R). Program Spinning? - to jazda na rowerze treningowym w rytm muzyki pod okiem instruktora przy zastosowaniu ró?nych pozycji cia?a. Je?li szukasz pomys?u na popraw? kondycji, wytrzyma?o?ci, spalenia zb?dnych kalorii, zmian? swojego wygl?du zacznij od sprawdzenia, czym jest jazda na profesjonalnym rowerze treningowym! Ju? od pierwszego naci?ni?cia peda?ów mo?ecie Państwo dotrzyma? kroku innym, albo stworzy? swoj? w?asn? ?cie?k? rowerow?, poniewa? sami wybieracie stosowne obci??enie oraz program. Jazd? na rowerze treningowym uprawia si? po to, aby schudn??, wzmocni? nogi i po?ladki, poprawi? kondycj?, albo po prostu dla przyjemno?ci. Instruktor czuwa nad prawid?owym wykonywaniem ?wiczeń i motywuje uczestników zaj?? Spinning?. Dobiera równie? odpowiedni? muzyk?. MEDICO FITNESS Zaj?cia dla pocz?tkuj?cych zawieraj?ce elementy rehabilitacji ruchowej, to przyjemna forma zaj?? ruchowych dla osób, które nie czuj? si? w pe?ni gotowe na korzystanie z profesjonalnych zaj?? fitness. ?wiczenia prowadz? wykwalifikowani instruktorzy - fizjoterapeuci. Zaj?cia z wykorzystaniem ró?nych przyborów i przyrz?dów – pi?ek, ta?m Thera Band, stepów i mat oraz ci??arków, dostosowane do mo?liwo?ci, przygotowania fizycznego i umiej?tno?ci wszystkich uczestników. Prowadz?cy wykorzystuj? swoje do?wiadczenie i ?wiczenia stosowane na co dzień w procesie rehabilitacji ruchowej oraz poprawy kondycji fizycznej, m.in. w oparciu o metodyk? Thera Band, PNF, czy Bobath. To przede wszystkim ?wiczenia rozlu?niaj?ce i dzia?aj?ce przeciwbólowo na schorzenia kr?gos?upa, odci??aj?ce stawy, a tak?e maj?ce na celu popraw? wygl?du, dba?o?? o swoj? figur?, odchudzaj?ce i modeluj?ce brzuch, uda i po?ladki. PILATES ?wiczenia, od zawsze i w ca?o?ci oparte na budowie anatomicznej cia?a ludzkiego, maj? na celu zwi?kszenie ?wiadomo?ci w?asnego cia?a. Dzi?ki tym zaj?ciom mo?na wzmocni? mi??nie g??bokie brzucha, tu?owia i miednicy. Regularny Pilates daje szybkie i trwa?e efekty, cia?o jest smuklejsze, mi??nie wzmocnione i bardziej elastyczne, a dodatkowo obni?a poziom stresu. JUMPING FROG Jumping Frog jest doskona?? form? aktywno?ci fizycznej, która daje maksymaln? efektywno??. Co wi?cej to po??czenie ogólnorozwojowego treningu z muzyk? i du?? doz? dobrego humoru. Trening na trampolinach poprawia kondycj?, modeluje sylwetk? i wyzwala endorfiny. Nasze pomys?y na zdrowe cia?o Poni?ej przedstawiamy sposoby na zdrowie cia?o, bo jak wiemy w zdrowym ciele zdrowy duch PARK WODNY 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Obwodnica 8 tel. 602 38 37 04 - Katarzyna Noga-Po?piech strony internetowe www.silesiastudio.pl

sportscorpio.pl Whois

Domain Name: SPORTSCORPIO.PL